Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Warunki dopuszczenia oraz eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

16.1.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe, którego uruchomienie poprzedzają czynności montażowe, poddaje się próbie funkcjonowania w pełni wyposażonego urządzenia, w celu sprawdzenia działania osprzętu zabezpieczającego oraz wyposażenia obsługowego i eksploatacyjnego.

Przed pierwszym uruchomieniem takiego urządzenia TDT sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji, identyfikuje urządzenia ciśnieniowe na podstawie przedłożonej dokumentacji i tabliczki fabrycznej oraz sprawdza kompletność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją. Ponadto przeprowadza badanie, które obejmuje sprawdzenie:

a) stanu technicznego zbiornika urządzenia ciśnieniowego, wyposażenia obsługowego i osprzętu oraz połączenia zbiornika z podwoziem lub ramą,

b) czy specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe jest zainstalowane zgodnie z dokumentacją,

c) działania osprzętu zabezpieczającego,

d) poprawności działania wyposażenia obsługowego i eksploatacyjnego,

e) stanu zabezpieczeń antykorozyjnych, powłok malarskich,

f) stanu wykładzin wewnętrznych zbiornika, jeżeli występują.

Wspomniane wyżej badanie może być wykonywane u eksploatującego jeżeli dysponuje on wyposażeniem umożliwiającym wykonanie wszystkich czynności lub przez podmiot uprawnionym przez TDT.

Na podstawie podjętych czynności oraz posiadanej dokumentacji TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego.

Decyzji nie wydaje się dla zbiorników LPG, które są montowane w zakładach posiadających homologację w zakresie montażu instalacji gazowej zasilania pojazdów samochodowych oraz posiadają protokół badania i decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez TDT w fazie wytwarzania.

Warunki eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe eksploatuje się zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz instrukcją eksploatacji, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Mogą być one eksploatowane tylko w sytuacji gdy ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, osprzęt zabezpieczający oraz wyposażenie obsługowe i eksploatacyjne są sprawne i nie zostały wyłączone z działania oraz wydana została przez TDT decyzja zezwalająca na ich eksploatację.

Stopień napełnienia cystern ciśnieniowych ustala się w zależności od własności przewożonych materiałów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z maksymalnej dopuszczalnej ładowności cysterny jako pojazdu drogowego lub kolejowego.

Grubość ścianek zbiornika ciśnieniowego nie może być mniejsza od grubości minimalnej określonej w dokumentacji technicznej.

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe powinny być zamykane w taki sposób, aby ich zawartość nie mogła się wydostać na zewnątrz w sposób niekontrolowany.

Cysterny ciśnieniowe przeznaczone do przewozu materiałów ciekłych, których zbiorniki nie są przedzielone przegrodami lub falochronami na przestrzenie nieprzekraczające 7500 litrów, powinny być napełniane powyżej 80% swojej pojemności albo nie więcej niż 20%.

Cysterny ciśnieniowe przeznaczone do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych) powinny być zaopatrzone w instalację uziemiającą, w przypadku gdy przy ich napełnianiu lub opróżnianiu powstają ładunki elektrostatyczne zagrażające wybuchem.

Otwieranie pokryw włazów cystern ciśnieniowych jest dozwolone po sprawdzeniu czy został zamknięty dopływ ciśnienia z własnego lub zewnętrznego źródła zasilania oraz po wyrównaniu ciśnienia w zbiorniku z ciśnieniem atmosferycznym.

Wejście do urządzeń ciśnieniowych, w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur, jest dopuszczalne po dokonaniu neutralizacji, przewietrzenia i innych czynności gwarantujących bezpieczeństwo oraz po wystawieniu pisemnej zgody przez eksploatującego.

Zmiana nastaw osprzętu zabezpieczającego i jego połączeń ze specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody TDT.

Wymiana uszkodzonego lub zużytego wyposażenia obsługowego, osprzętu zabezpieczającego oraz pokryw włazów dokonywana jest przez podmiot uprawniony przez TDT do wykonywania tych czynności. Wymiana osprzętu zabezpieczającego na nowy przeprowadzana jest pod nadzorem TDT i powinna być udokumentowana.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych eksploatujący powinien zorganizować służbę eksploatacyjną oraz zapewnić obsługę i konserwację tych urządzeń, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego eksploatujący powinien niezwłocznie je zabezpieczyć oraz zawiadomić TDT. W przypadku uszkodzenia, które może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, eksploatujący niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

Eksploatujący lub podmiot uprawniony przygotowuje specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując urządzenia oraz jego osprzęt do badań należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań określonych w instrukcji eksploatacji.

Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.

Na samodzielnych stacjach gazu płynnego oraz stacjach paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego, które spełniają następujące wymagania:

- stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych wyposażone są w oznaczenia o przeznaczeniu danego stanowiska do tego celu oraz czytelne instrukcje obsługi;

- odmierzacze gazu płynnego są wyposażone w wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu samoodcinającego zabezpieczającego przed awaryjnym wypływem gazu;

- konstrukcja dyszy wlewowej uniemożliwia otwarcie zaworu dyszy w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych oraz wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy od pojazdu , w ilości przekraczającej 1 cm3;

- stanowiska są wyposażone w system alarmowy, wytwarzający sygnał dźwiękowy umożliwiający użytkownikowi poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej;

- pomiędzy rurociągami technologicznymi zasilającymi odmierzacze gazu płynnego a tymi odmierzaczami zainstalowane są automatycznie działające zawory odcinające przepływ gazu. Zawory powinny być ściśle powiązane z pracą odmierzaczy gazu płynnego tak aby w przypadku gdy odmierzacze gazu płynnego zostają włączone – zawory odcinające otwierały się, wyłączone – zawory zamykały się;

osoby napełniające zbiorniki LPG zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów nie muszą posiadać wspomnianych wyżej uprawnień.

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Wytwarzanie oraz wszelkie naprawy i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone przez podmiot uprawniony i potwierdzone pisemnie.

Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT.

Po zakończeniu naprawy lub modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie techniczne.

Badania techniczne specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

W toku eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych przeprowadzane są dwa rodzaje badań technicznych okresowe i doraźne. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń objętych dozorem pełnym. Natomiast doraźne dzielimy na: eksploatacyjne, kontrolne i powypadkowe lub poawaryjne.

Badania okresowe i doraźne specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych są wykonywane jako:

1) rewizje wewnętrzne;

2) próby ciśnieniowe;

3) rewizje zewnętrzne;

4) próby szczelności;

5) próby funkcjonowania wyposażenia.

Rewizja wewnętrzna polega na ocenie wizualnej stanu wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, połączeń spawanych, wyposażenia konstrukcyjnego, a w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi przeprowadzenie pomiarów kontrolnych grubości ścianek zbiornika specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego.

W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, ocena wizualna może być uzupełniona lub zastąpiona innymi badaniami, określonymi przez TDT.

Próba ciśnieniowa jest wykonywana jako próba hydrauliczna. W takcie jej wykonywania

wartość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z dokumentacją techniczną specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego lub specyfikacją techniczną, według której urządzenie zostało zaprojektowane i którego wartość jest określona na tabliczce znamionowej. TDT może ustalić inną wartość ciśnienia próbnego w zależności od ciśnienia dopuszczalnego PD i temperatury dopuszczalnej TD. Temperatura cieczy próbnej nie powinna być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +50°C, o ile w dokumentacji technicznej specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego nie została ustalona inna temperatura próby ciśnieniowej.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy zachowaniu określonych zasad:

1) ciśnienie należy równomiernie podnosić, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, przy czym szybkość wzrostu ciśnienia od dopuszczalnego do próbnego nie powinna przekraczać 1 bar/min, chyba że w dokumentacji technicznej specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego została ustalona inna wartość;

2) ciśnienie próbne powinno być utrzymane co najmniej przez 30 minut dla cystern ciśnieniowych, których ciśnienie próbne przekracza wartość 1 bara, oraz 15 minut dla pozostałych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, chyba że warunki określone w uprawnieniu podmiotu uprawnionego do wytwarzania zbiorników specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego lub dokumentacja techniczna i technologiczna zbiorników uzgodniona przez TDT stanowią inaczej;

3) następnie należy obniżyć ciśnienie do dopuszczalnego i dokonać oględzin urządzenia oraz osprzętu.

Wynik próby ciśnieniowej uznaje się za pozytywny, jeżeli urządzenie nie wykazuje trwałych odkształceń, uszkodzeń, nieszczelności urządzenia i jego wyposażenia.

Próbę ciśnieniową przeprowadza się w warunkach które umożliwiają oględziny ścianek zbiornika specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, w szczególności połączeń spawanych, pokryw włazów i innych zamknięć.

Próbę ciśnieniową specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego z izolacją cieplną wykonuje się bez zdejmowania izolacji, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych względami technicznymi.

Jeżeli jest to uzasadnione względami technicznymi, po uzgodnieniu z TDT, próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju. Próba ciśnieniowa cystern do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych) rozładowywanych ciśnieniowo oraz cystern napełnianych podciśnieniowo, gdy zbiornik cysterny nie był naprawiany przy użyciu spawania, może być zastąpiona próbą pneumatyczną przy ciśnieniu równym ciśnieniu dopuszczalnemu PD.

Rewizja zewnętrzna polega na ocenie wizualnej stanu zewnętrznej powierzchni specjalistycznego

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.