Pełna treść artykułu jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.

Instalowanie akumulatorów

18.9.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Pomieszczenia i obudowy

Baterie akumulatorów, w zależności od wykonania, mogą być instalowane:

 • w pomieszczeniach ruchu elektrycznego

 • w pomieszczeniach z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi

 • wewnątrz lub na zewnątrz budynków w szafkach lub obudowach

 • w urządzeniach (w przedziałach bateryjnych, na półkach, stojakach)

Przy wyborze lokalizacji akumulatorów należy brać pod uwagę następujące czynniki:

 • zagrożenie naturalnego środowiska,

 • ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami środowiska, np. pożaru, wody, wstrząsów i wibracji, podwyższonej temperatury,

 • ochronę przed zagrożeniami stwarzanymi przez akumulatory, np. wysokie napięcie, wybuch, korozja, oparzenia elektrolitem,

 • ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dla każdego rodzaju akumulatorów – ołowiowo-kwasowych i niklowo-kadmowych powinny być wyznaczone osobne pomieszczenia.

Wydzielone pomieszczenia przeznaczone na akumulatornie, jeżeli są zaliczone do zagrożonych wybuchem powinny być zlokalizowane na najwyższej kondygnacji budynku. Akumulatornie nie zagrożone wybuchem mogą być zlokalizowane na dowolnej kondygnacji.

Pomieszczenia akumulatorni powinny odpowiadać następującym warunkom:

 • podłoga powinna mieć nośność odpowiadającą ciężarowi zainstalowanych akumulatorów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualną rozbudowę,

 • posadzka powinna być wykonana z materiałów:

- kwasoodpornych, nieprzepuszczalnych, odpornych na działanie elektrolitu

- łatwo zmywalnych,

- antystatycznych o rezystancji nie mniejszej od 10 MΩ.

 • akumulatornia powinna być wyposażona w instalacje:

- wentylacji naturalnej lub sztucznej w zależności od rodzaju i liczby zainstalowanych

akumulatorów,

- instalacje elektryczne wykonane w zależności od klasyfikacji pomieszczenia do

strefy zagrożenia (nie zagrożenia) wybuchem,

- wodno- ściekową odporną na działanie elektrolitu niepołączoną z kanalizacją ogólną

obiektu budowlanego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obsługi rezystancja posadzki powinna być równa:

 • w przypadku napięcia znamionowego baterii ≤ 500 V - 50 kΩ ≤ R ≤ 10 MΩ

 • w przypadku napięcia znamionowego baterii > 500 V - 100 kΩ ≤ R ≤ 10 MΩ

Aby wymagania te były w pełni skuteczne osoby obsługi powinny w czasie prac konserwacyjnych nosić obuwie antystatyczne.

Baterie akumulatorów o napięciu znamionowym między końcówkami biegunowymi w zakresie od 60 V do 120 V i o napięciu znamionowym od 60 V do 120 V względem ziemi powinny być umieszczane w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, a baterie o napięciu znamionowym wyższym od 120 V prądu stałego powinny być instalowane w pomieszczeniach zamykanych na klucz z ograniczonym dostępem osób niepowołanych. Drzwi do pomieszczeń z akumulatorami ( do akumulatorni) traktowane są jak przeszkody i powinny być oznakowane napisem ostrzegawczym.:

 • jeżeli napięcie przekracza 60 V prądu stałego – NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE,

 • w celu wskazania: korozyjnego działania elektrolitu, zagrożenia wybuchom gazów, niebezpiecznych napięć i prądów – AKUMULATORNIA, POMIESZCZENIE BATERII

znakiem zakazu:

 • ZABRZNIA SIĘ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA< PŁOMIENI< PALENIA TYTONIU

Drzwi wejściowe do akumulatorni powinny być typu antypanikowego zamykane na klucz z zewnątrz. Od wewnątrz drzwi powinny otwierać się w łatwy sposób za pomocą mechanizmu awaryjnego.

Instalowanie akumulatorów z ciekłym elektrolitem

Akumulatory z ciekłym elektrolitem przeznaczone np. do zasilania oświetlenia awaryjnego powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu – w pomieszczeniach akumulatorni. Pomieszczenia akumulatorni są to pomieszczenia ruchu elektrycznego przystosowane do zainstalowania w nich na stałe i do pracy akumulatorów elektrycznych wraz z instalacją i urządzeniami pomocniczymi.

Jeżeli pomieszczenia te są zaliczone do jednej ze stref zagrożonych wybuchem, to powinny być zlokalizowane na najwyższej kondygnacji budynku. Pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację naturalną lub sztuczna w zależności od przewidywanej emisji wodoru.

Pomieszczenia akumulatorni powinny być suche nie narażone na wstrząsy i wibracje oraz na wahania temperatury. Temperatura w pomieszczeniu powinna się mieścić w granicach 20 – 25 oC. Pomieszczenia akumulatorni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się pyłu i innych zanieczyszczeń powietrza wpływających korodująco na akumulatory i urządzenia. Podłoga powinna być odporna na działanie elektrolitu.

Baterie akumulatorów powinny być ustawiane na podstawach, w stojakach lub w wannach. Podstawy baterii powinny być izolowane od podłogi, a baterie powinny być również izolowane od podstaw. Rezystancja izolacji nie

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.