Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dozór techniczny w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

16.1.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Na mocy art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351) właściwi ministrowie, którym podlegają specjalistyczne organy dozoru technicznego ustalają w drodze rozporządzenia warunki dozoru technicznego i rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji. Dokumentem wydanym na mocy ww. artykułu jest Rozporządzenie Ministra Transportu z 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2014.1465).

Dokument ten określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, wytwarzania, eksploatacji oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Do specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych zalicza się:

1) zbiorniki ciśnieniowe, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar x dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0,5 bara zamontowanych:

a) w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w innych układach tych pojazdów,

b) na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych;

2) cysterny ciśnieniowe - zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:

a) napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,

b) napełniane lub opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

c) napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara,

d) odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara

- stosowane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych;

3) zbiorniki zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej, napełniane:

a) skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglowodorów, zwane dalej “zbiornikami LPG“,

b) sprężonym gazem ziemnym CNG, zwane dalej “zbiornikami CNG“,

c) skroplonym schłodzonym gazem ziemnym LNG, zwane dalej “zbiornikami LNG“,

d) wodorem, zwane dalej “zbiornikami wodoru“;

4) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowej, stosowane:

a) w celu ogrzewania:

- kabin pojazdów drogowych, kolejowych lub statków żeglugi śródlądowej,

- przyczep kempingowych oraz turystycznych,

b) w celu prowadzenia procesów technologicznych;

5) kotły parowozowe;

6) urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych;

7) zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.